CV số: 2403/UBND -TH2- ngày 06/4/2020 v/v triển khai thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại phiên họp lần thứ 73 của hội đồng thi đua khen thưởng TW, KH số 173-KH/TU ngày 21/2/2020 của tỉnh ủy


Danh sách văn bản - tài liệu
Lọc văn bản - tài liệu
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem văn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19