PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH KIỂM TRA

1. Đồng chí: Nguyễn Thành Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Nguyễn Thị Nhẫn

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Đặng Văn Biên

Chức vụ: Nhân viên

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ: Nhân viên

7. Đồng chí: Đường Văn Mạnh

Chức vụ: Nhân viên

 

II. PHÒNG KẾ TOÁN:

1. Đồng chí: Bùi Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thăng

Chức vụ: Nhân viên

3. Đồng chí: Ngô Thị Huệ

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Đỗ Thị Thúy

Chức vụ: Nhân viên

 

III. PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TUYÊN TRUYỀN

1. Đồng chí: Nguyễn Quốc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

2. Đồng chí: Trần Văn Thắng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3. Đồng chí: Đinh Thị Thắm

Chức vụ: Nhân viên

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Nhân viên

5. Đồng chí: Hồ Thị Hạnh

Chức vụ: Nhân viên

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Lương

Chức vụ: Nhân viên

7. Đồng chí: Lê Minh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên

8. Đồng chí: Hoàng Thị Hồng

Chức vụ: Nhân viên

Danh sách dữ liệu
Lọc danh sách dữ liệu
Thuộc nhóm:
Sự kiện:
Nội dung:
  • Xem nội dung dữ liệu nền

Văn bản - tài liệu

Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19