Sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2020

29/10/2020

Ngày 27/10/2020, Chi bộ Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý IV/2010 với nội dung “Giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ doanh số Quý IV năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Sinh hoạt chuyên đề là nội dung được Chi bộ Công ty thực hiện hàng quý theo đúng hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức trung ương và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2020, đồng chí Nguyễn Tuấn Hải, Bí thư chi bộ đã khẳng định sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của chuyên đề là làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Qua đó phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện doanh số tại Công ty trong 9 tháng đầu năm 2020 và đề ra các giải pháp của chuyên đề trực tiếp góp phần nâng cao kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu tại Công ty trong Quý IV năm 2020 vì vậy đồng chí đã yêu cầu thông qua sinh hoạt chuyên đề mỗi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình.

Dự thảo chuyên đề do cấp ủy chi bộ trình bày tại hội nghị đã đánh giá được đúng thực trạng kết quả tình hình thực hiện doanh số; kết quả lợi nhuận; kết quả nộp ngân sách; trả thưởng; công tác phát triển đại lý xổ số; kết quả thực hiện chế độ, quyền lợi đối với người lao động; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan của tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện để đảm bảo hoàn thành doanh số trong Quý IV năm 2020 đã đề ra.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trung Dũng – Phó giám đốc trình bày dự thảo chuyên đề

Sau khi nghe dự thảo chuyên đề do cấp ủy chi bộ trình bày đã có 10 ý kiến tham gia thảo luận, các ý kiến thảo luận đã phân tích, làm rõ thêm thực trạng tình hình thực hiện doanh số cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong 9 tháng đầu năm 2020 và đề ra các giải pháp để thực hiện doanh số Quý IV năm 2020.

Để thực hiện được nhiệm vụ doanh số trong Quý IV năm 2020, Chi bộ đã thống nhất đề ra một số giải pháp như sau:

- Giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên khích lệ người lao động

- Giải pháp tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền và cơ quan công an

- Giải pháp về công tác phát hành xổ số

- Giải pháp phát triển hệ thống đại lý xổ số

- Giải pháp khuyến khích đại lý xổ số

- Giải pháp về hoạt động quảng cáo tuyên truyền.

Kết luận hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Tuấn Hải – Bí thư chi bộ đã đánh giá việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu doanh số Quý IV năm 2020” là rất đúng và phù hợp, công tác chuẩn bị nội dung báo cáo chuyên đề của Chi ủy được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo về số liệu cũng như nội dung; đồng chí yêu cầu Chi ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị để chỉ đạo hoàn thiện báo cáo và ban hành theo đúng quy định. Để thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra đồng chí yêu cầu đảng viên, người quản lý doanh nghiệp, người lao động trong toàn Công ty cần tập trung, nỗ lực và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm thực hiện được doanh số kế hoạch trong Quý IV năm 2020.

Tin : Trung Dũng

Ảnh: Nguyễn Nhẫn

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Văn bản - tài liệu

Sơ kết hội đồng giám sát xổ số năm 2020
Hoạt động tri ân Kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ
Công ty phối hợp công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện chỉ thị số 10
Việt nam ơi
Video cổ động chống dịch Covid-19